Ilmastoon ja hiilijalanjälkiin liittyvät uutiset kasvattavat tietoutta.
Artikkelit> Mikä on yrityksen hiilijalanjälki?
Yrityksen hiilijalanjälki on tärkeä mittari vastuullisuustyössä.

Mikä on yrityksen hiilijalanjälki?

10.1.2023 | Sari Siitonen |

Yrityksissä alkuvuosi on kiireistä aikaa. Myös päästölaskentojen valmistumisella on usein kiire, jotta laskentojen tulokset ehditään sisällyttää vuosikertomuksiin ja vastuullisuusraportteihin.

GHG Protocol päästölaskennan lähtökohtana

Yritysten päästölaskenta perustuu usein GHG Protocol standardeihin, jotka ovat maailman eniten käytettyjä standardeja organisaation kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa. Näissä standardeissa puhutaan kasvihuonekaasuinventaariosta (GHG inventory), mutta viestinnässä käytetään yleisesti käsitettä ”yrityksen hiilijalanjälki”.

GHG Protocol jakaa yrityksen kasvihuonekaasupäästöt kolmeen eri päästöluokkaan eli scopeen (scope 1, 2 ja 3).

Scope 1 -päästöt ovat yrityksen oman toiminnan suoria päästöjä eli tyypillisesti energiantuotannon ja ajoneuvojen polttoaineen käytöstä aiheutuvia päästöjä. Nämä päästöt vapautuvat ilmakehään konkreettisesti yrityksen omista tai hallinnassa olevista savupiipuista tai pakoputkista tai esimerkiksi kasvihuonekaasuvuotojen seurauksena.

Scope 2 -päästöt ovat energianhankinnan epäsuoria päästöjä ja ne aiheutuvat sähkön, kaukolämmön, kaukojäähdytyksen tai prosessihöyryn hankinnasta. Lähes kaikki yritykset tarvitsevat toimiakseen sähköä, ja scope 2 onkin päästöluokka, joka sisältyy useimpiin päästölaskentoihin.

Scope 3 -päästöt liittyvät yrityksen hankintoihin ja arvoketjuun. Näihin päästöihin liittyy muiden muassa yrityksen ostamien materiaalien tuotannon ja kuljetusten päästöt sekä yritysten valmistamien tuotteiden käytöstä ja käytöstä poistamisesta aiheutuvat päästöt samoin kuin liikematkustamisen ja toiminnan seurauksena syntyvien jätteiden päästöt.

Yrityksen hiilijalanjälki - laskennan vaiheet

GHG Protocol -standardien mukaiseen päästölaskentaan liittyy useita eri vaiheita. Aivan ensimmäisenä määritellään laskennan tavoite ja laajuus (goal and scope). Tavoitteena voi olla esimerkiksi lisätä yrityksen henkilöstön ymmärrystä oman toiminnan kannalta merkityksellisistä päästölähteistä, mikä auttaa kohdistamaan päästövähennystoimet kaikkein vaikuttavimmalla tavalla.

Laskennan tavoitteeseen ja laajuuteen liittyy organisaation ja toiminnan näkökulmasta tehtävä laskennan rajaus. Seuraavaksi tunnistetaan rajaukseen sisällytettyihin toimintoihin liittyvät päästölähteet. Sitten kerätään eri päästölähteiden toimintotiedot, kuten materiaalien ja energian käyttömäärät, ja niihin liittyvät päästökertoimet. Näitä tietoja hyödyntäen tehdään päästölaskenta, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi OpenCO2.net-alustan päästölaskentatyökaluilla.

Kun laskentatulokset ovat selvillä, arvioidaan laskentatulosten luotettavuutta esimerkiksi herkkyystarkastelujen avulla. Lisäksi voidaan laskea saavutetut päästövähennykset aikaisempiin vuosiin verrattuna, jos yrityksen hiilijalanjälki on laskettu aiemminkin.

Tulokset esitetään päästölaskentaraportissa, jossa kuvataan myös laskennan lähtökohdat ja avataan laskentaan liittyvät epävarmuudet. Laskentatuloksille ja raportille voidaan teettää kolmannen osapuolen varmennus, mikä lisää laskennan luotettavuutta

Miksi yrityksen hiilijalanjälki kannattaa laskea nyt?

Suurten listattujen ja yleishyödyllisten yritysten on jo muutaman viime vuoden ajan pitänyt raportoida yrityksen toimintaan liittyvistä olennaisista ympäristövaikutuksista osana muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia. Usein kasvihuonekaasupäästöt ovat kuuluneet olennaisten kysymysten joukkoon.

Näiden yritysten tulee laatia vuodelta 2024 CSRD-direktiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukainen kestävyysraportti, johon sisältyy kattava kasvihuonekaasupäästöjen raportointi. Vuodesta 2025 alkaen sama vaatimus koskee myös sellaisia suuria yrityksiä, joilla ei ole ollut velvoitetta raportoida muista kuin taloudellisista tiedoista. Vuoden 2026 alusta alkaen velvoite laajenee edelleen koskemaan listattuja pk-yrityksiä.

Kun suurten yritysten raportointivaatimukset kiristyvät, se tulee vääjäämättä vaikuttamaan niiden hankintaketjujen kautta myös pk-yrityksiin. Suuret yritykset kysyvät päästötietoja yhä pienemmiltä yrityksiltä aiempaa useammin, ja jos yritys ei ole selvillä päästöistään, voi siitä muodostua jopa hankinnan este.

Nyt onkin siis yrityskoosta riippumatta korkea aika valmistautua kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin ja selvittää oman yrityksesi hiilijalanjälki.

OpenCO2net tarjoaa yrityksille työkaluja ja apua niin yritysten kuin tuotteiden hiilijalanjälkien määrittämiseen. Kattava päästötietokantamme tarjoaa yritysten käyttöön ajantasaiset päästökertoimet, mikä helpottaa ja nopeuttaa päästölaskentojen tekemistä.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutikirjeemme saat ajakohtaista tietoa palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä lomakkeen kautta tai suoraan asiantuntijaamme, niin mietitään yhdessä mikä OpenCO2.net-laskuri sopisi parhaiten organisaatiollesi.

*pakollinen

Sari Siitonen

Perustaja, toimitusjohtaja

sari(a)openco2.net

040 761 5221