Ilmastosanaston ymmärtäminen auttaa keskustelujen seuraamisessa.

CO2-termit tutuiksi

Päästölaskenta pitää sisällään useita eri käsitteitä, joiden merkitystä olemme avanneet tässä osiossa.

 • Mikä on hiilijalanjälki?

  +

  Hiilijalanjälki kuvaa tietyn rajattavissa olevan kokonaisuuden aiheuttamaa ilmastokuormaa. Hiilijalanjälki voidaan laskea esimerkiksi yritykselle, kunnalle, investoinnille, tuotteelle tai palvelulle.

  Ilmastokuorma aiheutuu kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja typpioksiduulin (N2O), päästöistä ilmakehään. Hiilijalanjälki ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina, jossa eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset on otettu huomioon.

  Hiilijalanjälkeä määritettäessä tulee ottaa huomioon kaikki tiettyyn kokonaisuuteen liittyvät välittömät ja välilliset päästöt elinkaaren aikana. Esimerkiksi yrityksen tai kunnan tapauksessa hiilijalanjälki voidaan kuitenkin määrittää valittua aikayksikköä, kuten vuotta, kohti.

  Hiilijalanjälki ilmoitetaan syntyvien päästöjen massana, tilanteesta riippuen joko tonneina, kilogrammoina tai grammoina.

  Testaa laskuria
 • Mikä on päästökerroin?

  +

  Päästökerroin kuvaa syntyvän päästön määrää suhteessa tuotetun tuotteen tai palvelun määrään. Päästökertoimia käytetään hiilijalanjäljen määrittämiseen.

  Päästökertoimet voivat olla monen tyyppisiä riippuen niitä määritettäessä tehdyistä rajauksista. Ne voivat kuvata käytönaikaisia tai elinkaaren aikaisia päästöjä, pitää sisällään ainoastaan hiilidioksidipäästöt tai kaikki kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalentteina ja toisinaan olla keskimääräisiä arvoja tai edustaa tiettyä ajanjaksoa. Esimerkiksi sähköntuotannon päästökerroin ilmoitetaan usein muodossa g CO2/kWh ja elintarvikkeiden päästökerroin muodossa kg CO2ekv. /kg.

  Usein tuotteen tai palvelun päästökertoimesta puhuttaessa käytetään nimitystä hiilijalanjälki. Jos aivan tarkkoja ollaan, tämä pitää paikkansa vain silloin, kun päästökertoimella kuvataan elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen määrää hiilidioksidiekvivalentteina.

 • Mikä on hiilikädenjälki?

  +

  Hiilikädenjälki kuvaa tietyn ratkaisun positiivisia ilmastovaikutuksia sen elinkaaren aikana. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy siitä, että tarjotun ratkaisun käyttäminen pienentää jonkun toisen (yleensä asiakkaan) hiilijalanjälkeä. Oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen ei sen sijaan kasvata hiilikädenjälkeä.

  Saman tuotteen tai palvelun hiilikädenjälki voi olla erilainen tilanteesta riippuen, esimerkiksi eri markkinoilla, ja siksi hiilikädenjälki määritetään aina suhteessa valittuun vertailukohtaan (baseline).

  VTT ja LUT-yliopisto ovat kehittäneet hiilikädenjäljen laskentametodologiaa ja julkaisseet sitä käsittelevän oppaan. Oppaan mukaan positiivinen hiilikädenjälki voi seurata esimerkiksi materiaali- tai energiatehokkuuden parantamisesta, fossiilisten materiaalien tai energian korvaamisesta uusiutuvilla, tuotteen käyttöiän pidentämisestä, jätteen vähentämisestä ja häviöiden pienentämisestä tai hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista.

  Hiilikädenjälkeä voidaan käyttää esimerkiksi viestittäessä tuotteen tai palvelun ilmastohyödyistä asiakkaille tai muille sidosryhmille.

 • Mitä tarkoittaa kasvihuonekaasu?

  +

  Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka imevät itseensä maapallolta vapautuvaa lämpöenergiaa ja aiheuttavat ilmakehän lämpenemistä. Ilmakehässä esiintyy luonnollisia kasvihuonekaasuja, kuten vesihöyryä (H2O), hiilidioksidia (CO2) ja metaania (CH4). Myös ihmisen toimien seurauksena, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden poltosta ja teollisista prosesseista, ilmakehään vapautuu hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja.

 • Mitä CO2-ekvivalentti tarkoittaa?

  +

  Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

  Eri kasvihuonekaasuilla on erilainen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP, Global Warming Potential). Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) julkaisee kasvihuonekaasujen GWP-indeksit arviointiraporteissaan.

  Muiden kasvihuonekaasujen GWP suhteutetaan hiilidioksidin ilmastoa lämmittävään vaikutukseen, jonka arvoksi on asetettu 1. GWP ilmoitetaan tietylle ajanjaksolle, ja hiilijalanjälkeä laskettaessa käytetään 100 vuoden tarkastelujaksoa. Esimerkiksi metaanin ilmastoa lämmittävä vaikutus suhteessa hiilidioksidiin 100 vuoden tarkastelujaksolla on 28.

 • Mitä hiilineutraali tarkoittaa?

  +

  Hiilineutraali yritys, tuote tai palvelu ei kuormita ilmastoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensin tietylle kokonaisuudelle on määritetty hiilijalanjälki ja sitä on pienennetty käyttökelpoisilla keinoilla. Sellaiset päästöt, joita ei onnistuta omin toimin vähentämään, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin projekteihin muualla tai ostamalla päästövähenemäyksiköitä markkinoilta. Päästöjä kompensoitaessa on tärkeää varmistaa, että päästövähennysten toteutuminen varmennetaan luotettavasti.

CO2-termit, eli hiilijalanjälkisanasto, voi tuntua aluksi vieraalta, mutta termit ovat helposti ymmärrettävissä.

Tutustu avoimiin työkaluihin

Etsi vähäpäästöisiä tuotteita tai palveluja ja selvitä, millaisia ilmastovaikutuksia tekemäsi kulutusvalinnat aiheuttavat.

Voit laskea tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden hiilijalanjälkiä.
Hiilijalanjälki

Rekisteröidy, laske ja huomaa päästölaskentojen helppous.

Suhteuta päästöjä arkisiin asioihin.
CO2-muunnin

Suhteuta valitsemasi CO2 päästöt esimerkiksi autolla ajettuun matkaan.

Vertailemalla eri tuotteita ja palveluita voit löytää vähähiilisen ratkaisun.
Päästötietokanta

Etsi haluamasi sähkön, lentomatkan tai naudanlihan päästökerroin.