EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste

Tarkoitus

OpenCO2net Oy (myöhemmin ”rekisterinpitäjä”) käsittelee asiakkaidensa ja OpenCO2.net-alustan palvelujen käyttäjien (myöhemmin ”rekisteröity”) henkilötietoja. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on tarjota rekisteröidyille tietoa siitä, kuinka rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

OpenCO2net Oy (2796796-7)
Luuvantie 42
02620 Espoo

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Sari Siitonen

info(a)openco2.net

Rekisterin nimi

OpenCO2net Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja osapuolten välisen palvelusopimuksen täytäntöön panemiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, verkkopalvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

OpenCO2net Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisteri sisältää seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, kielivalinta, käyttäjän salasana, käyttäjän tyyppi (yrityskäyttäjä, yksityishenkilö, tutkija, todentaja), yrityksen Y-tunnus tai vastaava yrityksen yksilöintitunnus, laskutusosoite, verkkosivujen osoite sekä yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Muut käyttäjältä kerätyt tiedot ovat käyttäjän ilmoittamia päästölaskennan lähtötietoja.

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja voidaan kerätä käyttäjiltä asiakassuhteen alkaessa, rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelun käytön aikana.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä enintään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen kirjanpitoon liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Tietojen vastaanottajat

Rekisteriä ja sen sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan OpenCO2net Oy, sen alihankkijana toimiva Codelia Oy sekä sen kirjanpito- ja laskutustoimiin käyttämät palveluntarjoajat.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muille kuin yllä mainituille kolmansille osapuolille. Poikkeuksen tähän tekee lain vaatimat viranomaisille annettavat tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttää OpenCO2net Oy. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Rekisteröidyn oikeudet

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan henkilöllä, jonka henkilötietoja on tallennettu rekisteriin, on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus:

  • Saada tieto henkilötietojensa käsittelytarkoituksista.
  • Vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa oikaisua ja tarpeettomien tai vanhentuneiden henkilötietojensa poistamista. Vaatimus tehdään lähettämällä kirjallinen pyyntö OpenCO2net Oy:n rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
  • Kieltää omien henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kieltäminen tehdään lähettämällä kirjallinen pyyntö OpenCO2net Oy:n rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
  • Tehdä tietosuojaviranomaiselle valitus, jos henkilötietoja käsitellään tämän rekisteriselosteen tai voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 25.1.2023.